Deklaracja dostępności serwisu


Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

31.03.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej: http://dabrowa-bial.pl/index.php

Data publikacji strony internetowej: 29.07.2005 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.07.2005 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych zródeł,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres: dabrowab@beep.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: dabrowab@beep.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 7 121 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie pózniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka


Do budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (UM) są dwa wejścia. Z przodu budynku wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przed budynkiem jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych mogących się samodzielnie poruszać. Od zaplecza budynku tzw. parkingu dla pracowników jest wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim z podjazdem, spełniające wymogi dostępu do budynku UM. Miejsce parkingowe z podjazdem dla osób niepełnosprawnych znajdujące się od zaplecza budynku UM i nie posiada barier w postaci krawężnika.
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w budynku UM. Budynek nie posiada windy. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może dotrzeć na parter, a pracownicy urzędu zobowiązani są pomóc jej w załatwieniu spraw. Osoby na wózku mają możliwość korzystania z korytarza oraz pomieszczeń na parterze, na którym jest obsługa interesantów części wydziałów UM. W budynku UM jest toaleta dla osób niepełnosprawnych i znajduje się ona na parterze. Gdyby zaszła potrzeba, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Gmina nie zatrudnia tłumacza polskiego języka migowego.