O Dąbrowie

 Miejsko- wiejska gmina Dąbrowa Białostocka jest jedną z większych gmin w powiecie sokólskim w województwie podlaskim. Ma ona głównie charakter rolniczy. Centrum gminy jest miasto Dąbrowa Białostocka, które pełni funkcje ośrodka administracyjno- usługowego. Miasto liczy około 6300 mieszkańców i leży nad rzeką Kropiwną - dopływem Biebrzy. Gmina administracyjnie składa się z miasta i 52 sołectw.

Łączna powierzchnia gminy Dąbrowa Białostocka wynosi 264 km2, liczba ludności wynosi 12 916, średnia gęstość zaludnienia 49 osoby/km2.

W TYM: grunty orne zajmują 45,24% powierzchni gminy, lasy -16,9%  (2390 ha to lasy państwowe, a 1693ha to lasy prywatne), pastwiska- 15, 67%, łąki- 12,69%, sady - 0,70%. Na terenie gminy znajduje się 1719 gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha- średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 11,55 ha.

INFRASTRUKTURA GMINY

A) Drogi i inwestycje drogowe w gminie Dąbrowa Białostocka

Na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka jest 198 km dróg publicznych, z tego 164 km to drogi o nawierzchni twardej:  długość dróg o nawierzchni twardej ulepszonej (asfaltowej) wynosi 109,5 km dróg, a 52 km to drogi o nawierzchni żwirowej. W kolejnych latach planowana jest dalsza poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.

B) Ochrona środowiska i lasy na terenie gminy

1. Oczyszczalnie ścieków
Na terenie gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków. Jedna w Dąbrowie Białostockiej, której przebudowę zakończono w miesiącu lutym 2006 r.  Jej dobowa przepustowość wynosi 1500 m3. Obecnie do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z miasta Dąbrowa Białostocka oraz dowożone do punktu zlewnego z 145 gospodarstw z terenu gminy. W latach 2010-2013 w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego woj. Podlaskiego planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do oczyszczalni ulicy Małyszówka, Jasionówka, kol. Jasionówka oraz wsi: Osmołowszczyzna, Grabowo, Brzozowo, Krugło, Nierośno, Łozowo, Mościcha i kol. Stock.
Druga oczyszczalnia znajduje się w Różanymstoku do której w latach 2007-2013 planuje się podłączyć wsie: Stock, Grodziszczany i Harasimowicze.


2. Kotłownie ekologiczne
Wszystkie szkoły i przedszkola, których organem założycielskim jest gmina posiadają kotłownie ekologiczne, gdzie spalanie węgla zastąpiono: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Różanymstoku oraz w Szkole Podstawowej w Nierośnie i w Zwierzyńcu Wielkim - biomasą, w Szkole Podstawowej w Kamiennej Nowej - gazem, a w Dąbrowie Bł. w Zespole Szkół Samorządowych i Przedszkolu - olejem opałowym.
Na terenie miasta powstało również szereg kotłowni olejowych, do najważniejszych należy zaliczyć kotłownię Spółdzielni Mieszkaniowej dostarczającą ciepło do 785 mieszkań oraz kotłownię przy Szpitalu.


3. Wodociągi
Na terenie gminy i miasta woda jest dostarczana tylko ze studni głębinowych przez 6 hydroforni o bardzo dobrej jakości. Teren miasta jest zwodociągowany prawie w 100%, a wsie w 94%.


4. Lasy
Lasy ogółem zajmują 4027,1 ha, czyli 16,9% powierzchni gminy. 40% obszarów leśnych stanowią lasy prywatne. W drzewostanie dominuje jesion, dąb, świerk, sosna. Gospodarka leśna na terenie lasów państwowych prowadzona jest w oparciu o inwentaryzację i plany poszczególnych nadleśnictw, zatwierdzone przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, natomiast gospodarka leśna w lasach prywatnych prowadzona jest w oparciu o uproszczone plany urządzeniowe lasów.


 
C) Telefonizacja i informatyzacja gminy

Prawie cała gmina jest stelefonizowana, dotyczy to zarówno miasta Dąbrowa Białostocka jak i wsi położonych w gminie Dąbrowa Białostocka.  W ramach kompleksowej telefonizacji gminy w 1998 roku wybudowano 3 automatyczne cyfrowe centrale telefoniczne (Dąbrowa Białostocka, Zwierzyniec Wielki, Różanystok), do których podłączono 1405 nowych abonentów ( łączne ilość abonentów ponad 2450). Połączenie z Internetem na dzień dzisiejszy posiada raczej niewielki odsetek liczby mieszkańców gminy. Najgorzej sytuacja przedstawia się na wsi. W Dąbrowie Białostockiej podłączone do Internetu są wszystkie większe instytucje administracyjno- publiczne (Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminny Dom Kultury, Szpital, oraz szkoły np. Zespół Szkół). Internet do powszechnego użytku udostępniany jest bezpłatnie w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w ramach Programu "Ikonka".

W roku 2006 Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego programu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" zakupionych zostało 18 komputerów z pełnym oprogramowaniem. Kolejnym etapem, dotyczącym uruchomienia elektronicznych usług dla miejscowej ludności będzie  opracowanie i utworzenie wewnętrznej sieci obiegu dokumentów oraz zewnętrznej WAN z bezpośrednim połączeniem z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz wszystkimi powiatami i gminami na terenie województwa Podlaskiego. Usprawnienia te pozwolą na załatwienie interesantów za pośrednictwem internetu, bez konieczności przychodzenia do urzędu.


D) Edukacja

Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka działają 2 szkoły średnie ( Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej i w Różanymstoku), których organem założycielskim jest Starostowo Powiatowe w Sokółce. Gmina sprawuje nadzór nad 6 szkołami, do których należą:Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł., Gimnazjum w Różanymstoku, Szkoły Podstawowe w Nierośnie, Kamiennej Nowej, Różanymstoku, Zwierzyńcu Wielkim,  oraz 2 przedszkolami ( Samorządowe Przedszkole - Żłobek w Dąbrowie Białostockiej oraz Przedszkole Samorządowe w Różanymstoku). Oprócz tego istnieją 4 szkoły podstawowe, którymi opiekują się rodzice i Stowarzyszenia:

  • Szkoła Podstawowa w Suchodolinie - Stowarzyszenie EDUKATOR
  • Szkoła Podstawowa w Reszkowcach - Stowarzyszenie EDUKATOR
  • Szkoła Podstawowa w Bagnach- Stowarzyszenie "PLACÓWKA" w Bagnach
  • Szkoła Podstawowa w Harasimowiczach- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Nasza Szkoła" w Harasimowiczach
W Różanymstoku, miejscowości oddalonej o 5 km od Dąbrowy Białostockiej  Salezjanie prowadzą Ośrodek Wychowawczy dla trudnej młodzieży, a Siostry Salezjanki świetlicę dla dzieci.

W ostatnich latach oddano do użytku następujące obiekty szkolne:
  • w 2002 r. - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
  • w 2003 r. - Szkołę Podstawową w Kamiennej Nowej
  • w 2006 r. - Halę sportową pełnowymiarową przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Bł.

ADMINISTRACJA TERENOWA - urzędy i placówki użyteczności publicznej- BAZA TELEADRESOWA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16- 200 Dąbrowa Biał. Wszystkie informacje dotyczące Urzędu Miejskiego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Starostwo Powiatowe Biuro w Dąbrowie Białostockiej , ul. Solidarności 1, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-069 lub 7121-193

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Solidarności 1, 16- 200 Dąbrowa Białostocka,  kierownik tel. (085) 7120363, świadczenia rodzinne tel. (085) 7121153; więcej informacji na temat Ośrodka znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

Powiatowy Urząd Pracy, Oddział w Dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. Sulika 4a, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-058 lub 7121-203

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa, ul. Wesoła 23  16-200 Dąbrowa Białostocka, tel/ fax (085) 7121208 lub (085) 7121486, e-mail: dabrowabialostocka@krus.gov.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Solidarności 1, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-057

Polska Poczta Urząd Pocztowy, Plac Kościuszki 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-050

Zakład Telekomunikacji Rejon Sokółka Plac Kościuszki 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-000

PKP-stacja, ul. Dworcowa 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-112

Spółdzielnia Mieszkaniowo- Lokatorsko- Własnościowa, ul. Gen. Sulika 4, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-170

Zakład Energetyczny, Posterunek Energetyczny, ul. Wyzwolenia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-040

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z.o.o, ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Plac Kościuszki 4, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-081


POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

Komisariat Policji, ul. 1000- lecia PP 6, 16-200 Dąbrowa Białostocka, te. (085) 7121-007

Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, ul. 1000-lecia PP 23, tel. (085) 7121-088

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-009


SZPITAL, PRZYCHODNIE, APTEKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Rejonowy, Izba Przyjęć, ul. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rejestracja, ul. Południowa 1, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-121

Specjalistyczno- Lekarski NZOZ, ul. 3 Maja 1, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-820

Apteka "Cefarm", Plac Kościuszki 6, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-018

Apteka Ogólnodostępna J.M. Glińscy, Plac Kościuszki 3, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-800, 7120- 412


SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBEK

Zespół Szkół, ul. 1000-lecia PP 24, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-124

Zespół Szkół, Internat, ul. 1000-lecia PP 24, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-125

Zespół Szkół, Różanystok, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7128-005

Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 9a, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7120-217

Gimnazjum nr 2, Różanystok, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7128-310

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej, ul. Południowa 13, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7122-403

Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim, Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7129-011

Szkoła Podstawowa w Różanymstoku, Różanystok 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7128-005

Szkoła Podstawowa w Suchodolinie, Suchodolina 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-094

Szkoła Podstawowa w Bagnach, Stowarzyszenie Placówka w Bagnach, Bagny 17A, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej, Kamienna Nowa, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7129-177

Szkoła Podstawowa w Nierośnie, Nierośno 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-699

Szkoła Podstawowa w Reszkowcach, Reszkowce, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-011

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Harasimowiecze "Nasza Szkoła", Harasimowicze, 16-200 Dąbrowa Białostocka, te. (085) 7128-011

Przedszkole Samorządowe i Żłobek, Plac Kościuszki 3, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-336

Przedszkole Samorządowe w Różanymstoku, Różanystok, 16-200 Dąbrowa Białostocka