Stowarzyszenia

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

Fundacja GAMA, powstała w roku 2008 roku - jest próbą realizacji celów dawno wyznaczonych i pożądanych przez jej założycieli. Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego oraz edukacji, profilaktyce i integracji społecznej. Obecnie najwięcej uwagi koncentrujemy w obrębie szeroko rozumianej edukacji. Realizujemy projekty skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów. Na terenie gminy powołaliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku jak i Uniwersytet Dziecięcy. Wsparciem obejmujemy również osoby niepełnosprawne dbając o ich integrację, kontakt z kulturą i sztuką. Dzięki przychylności władz cyklicznie realizujemy projekty z profilaktyki uzależnień. Stawiamy na swój rozwój dzięki rozwojowi lokalnemu. Dbamy o to, by w naszej małej ojczyŹnie każdy znalazł swoje miejsce i bez względu na płeć czy wiek miał szansę na podnoszenie swoich umiejętności oraz realizację pasji, zainteresowań.

Więcej informacji na temat Fundacji: http://www.fundacjagama.za.pl

Stowarzyszenie "Placówka" w Bagnach, Bagny 17 A, 16-200 Dąbrowa Białostocka jest stowarzyszeniem, które  13 grudnia 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego . Prezesem stowarzyszenia jest inż. Andrzej Masłowski, a zastępcą Mirosław Stankiewicz.

Głównym rodzajem działalności  statutowej stowarzyszenia jest prowadzenie szkoły podstawowej, do której uczęszcza obecnie 41 uczniów do klas 0-VI.  Inne podstawowe rodzaje działalności to:

- prowadzenie kursów edukacyjnych, obozów, imprez sportowych i turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,

- prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, czyli podejmowanie działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów itp.

- organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,

- ochrona przyrody i krajobrazu,

- promocja zdrowego stylu życia,

- upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,

- podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi;


Stowarzyszenie Dąbrowskie

Działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka Stowarzyszenie Dąbrowskie jest organizacją społeczną, która powstała w czerwcu 1999 roku. Zostało ono zarejestrowane 21.07.1999 r. w Sądzie Okręgowym w Białymstoku i od tego momentu działa formalnie w oparciu o swój Statut. Głównym celem tej organizacji jest skupienie w swych szeregach ludzi, pragnących poświęcić swój czas   i zdolności do promocji oraz aktywizacji Ziemi Dąbrowskiej.

Do podstawowych inicjatyw Stowarzyszenia należy:

  • Zbieranie materiałów i dokumentów o historii Ziemi Dąbrowskiej,

  • Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych,

  • Propagowanie lokalnej twórczości,

  • Rozwój bazy agroturystycznej

Stowarzyszenie Dąbrowskie jest między innymi organizatorem: Międzynarodowego Pleneru Malarsko - Literackiego "U Źródeł Biebrzy", odbywającego się corocznie w Różanymstoku oraz imprezy adresowanej głównie do młodzieży gimnazjalnej - "Laur Jasionowskiego Wiatraka."

Adres: 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 tel. (+48 85) 712 27 44

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Radość Życia działa od 28.09.1999 roku. Jego głównym celem jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec tych osób praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, a także organizowanie różnorodnych form doradztwa i opieki prawnej. Stowarzyszenie stara się również stworzyć warunki do włączenia dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i grup w tok normalnego życia, korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty. Jedną z wielu form działalności Stowarzyszenia są:

Warsztaty Terapii Zajęciowej - ich głównym celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zmierzająca do poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego. Uczestnikiem zajęć może zostać każda osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w WTZ. Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne. Trwają one 7 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Zajęcia koncentrują się w 5 pracowniach:

*Pracowni życia codziennego, 
*Pracowni technicznej,
*Pracowni plastycznej,
*Pracowni uzupełniającej,
*Pracowni rehabilitacyjnej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Gen. Sulika 1,16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. (+4885)7120218

Kierownik WTZ: Andrzej Kamliński

Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego
Dnia 20.03.2012r. powstało Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1. Zrzesza ona osoby, które jak sama nazwa wskazuje wytwarzają produkty lokalne. Znajdziemy producentów różnych serów: żółtych podpuszczkowych i białych tzw. klinków dąbrowskich, tradycyjnych chlebów na zakwasie i różnych słodkości. W swoim składzie mamy też panią dziergającą przepiękne serwety, obrusy i firany, która dodatkowo doskonale zna się na ziołach, panią, która pięknie opisuje jajka i rzeźbiarza, spod którego ręki wychodzą wspaniałe rzeźby. Celem działania stowarzyszenia jest:
- promowanie naszej gminy;
- rozwój obszarów wiejskich;
- identyfikacja, promocja oraz współpraca i wspieranie producentów produktów lokalnych;
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturalnego dziedzictwa regionów;
- tworzenie więzi lokalnych, integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne;
- wykorzystywanie naturalnych i kulturalnych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców.
Szczególną uwagę chcemy zwrócić na promocję klinka dąbrowskiego. Jest to produkt związany z naszym regionem od pokoleń, wytwarzany przez gospodynie. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z różnymi instytucjami i osobami związanymi z produktem lokalnym.

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Halina Raducha.
Wiceprezes: Walentyna Lewicka.
Skarbnik: Anna Murawska.

Adres:
Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego
Ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
Tel. 857121100