Gospodarka odpadami w gminie
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok

30.04.2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rokInformacja

03.01.2020

Informacja
w sprawie zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że Rada Miejska na swojej sesji w dniu 28 listopada 2019 roku podjęła uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Uchwała Nr XII/82/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Podjęcie tej uchwały skutkuje dla właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązkiem złożenia nowej deklaracji według wzoru zgodnego z Uchwałą Rady Miejskiej. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, listownie lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Druk deklaracji do pobrania:
Deklaracja - wersja edytowalna
Deklaracja - wersja PDF

lub w siedzibie Urzędu pokój nr 10.

Termin złożenia nowych deklaracji określa się na dzień 31 stycznia 2020 roku.

2. Uchwała XII/80/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Zgodnie z zapisami cytowanej Uchwały od dnia 01 stycznia 2020 roku obowiązywały będą dwie stawki opłaty:

- 17,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

- 94,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 6,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

W tym miejscu wspomnieć należy, że segregacja odpadów jest naszym ustawowym obowiązkiem i ma na celu ograniczenie strumienia odpadów zmieszanych, które to odpady stanowią w głównej mierze o kosztach zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pamiętajmy, że prawidłowa segregacja i rzetelne podejście mieszkańców do jej potrzeby będzie miało zdecydowany wpływ na ograniczenie ciągle rosnących kosztów zagospodarowania powstających w naszych gospodarstwach odpadów. Zmienione przepisy nie dają właścicielom nieruchomości możliwości złożenia a Urzędowi przyjęcia deklaracji na niesegregowane (zmieszane) odpady. W przypadku, gdy firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny przyjmuje je jako odpady zmieszane i po sporządzeniu stosownej dokumentacji zawiadamia o tym fakcie Urząd Miejski. Urząd w drodze postępowania wydaję decyzję określającą wysokość zobowiązania z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując stawki jak niżej:

- 42,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie.

- 236,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2018 rok

24.04.2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2018 rokSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

24.04.2019

Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rokZawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.02.2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2017 rok

27.04.2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2017 rokSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

11.04.2018

Sprawozdanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/177/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w terminie do: 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia 2014 r. Treść uchwały znajduje się tutaj. Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy nr 72 8093 0000 0039 2134 2000 0010. W tytule należy wpisać adres nieruchomości z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami”.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:
- Wykaz rejonów
- Rejon 1, - Rejon 2, - Rejon 3, - Rejon 4, - Rejon 5, - Rejon 6, - Rejon 7, - Rejon 8, - Rejon 9, - Rejon 10, - Rejon 11, - Rejon 12, - Rejon 13, - Rejon 14

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2015 rok

Ulotka do właścicieli nieruchomości

ABC segregacji odpadów, czyli co każdy mieszkaniec o śmieciach wiedzieć powinien:


Ulotka do mieszkamieszkańców bloków

Wzór deklaracji(DOC)
Wzór deklaracji(PDF)

1.Uchwały:
Uchwała Nr XII/80/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XII/82/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.

Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości niekłych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.