Informacja dla niesłyszących


1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym oraz osobom mającym trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobani uprawnionymi") do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, tel. 085 712-11-00 do 103, faks 085 712-10-17, e-poczta: dabrowab@beep.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Osoba uprawniona na wniosek może otrzymać dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dla niego dostępnej.

Do pobrania:
Wzór wniosku w wersji edytowalnej (doc)
Wzór wniosku w wersji PDF
Wzór wniosku w wersji edytowalnej - dowolna forma(doc)