Rewitalizacja


Zaproszenie do wypełnienia karty projektu

26.06.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza do wypełnienia karty projektu do LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy.
Obszar rewitalizacji obejmuje:

Podobszar rewitalizacji 1: Sołectwa Grodziszczany, Grzebienie, Różanystok
Podobszar rewitalizacji 2: Dąbrowa Białostocka, ulice: Gen. Sulika, Armii Krajowej, Dworcowa, Krzyżanowskiego, Ks. Fordona, Ks. J. Popiełuszki, Południowa, Sikorskiego, Tuwima
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne.
Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji.
Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.
Karty można pobrać i składać:
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej – sekretariat, pokój nr 19
• w formie elektronicznej, formularz dostępny na stronie: http://www.dabrowa-bial.pl/, w zakładce REWITALIZACJA, a następnie wysłać na adres mailowy dabrowab@beep.pl
Karty można składać od 26 czerwca do 14 lipca 2017 r.
Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.
Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.
Osoba do kontaktów: Andrzej Wnukowski, email: awnukowski@dabrowa-bial.pl, tel. 85 7121 100

Karta projektu rewitalizacyjnego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Białostocka