Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Do programu może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Karta jest dostępna dla wszystkich rodzin wielodzietnych, niezależnie od dochodów, a od 1 stycznia 2019 r. w myśl nowych przepisów uprawnienie do Karty Dużej Rodziny zyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy jednak pamiętać, że prawo do posiadania KDR nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) muszą zamieszkiwać na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Karta obejmuje także członków rodzin zastępczych. Aby otrzymać kartę, wystarczy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:
- ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
- dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Osoby niepełnosprawne poproszone są o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Sprawdz gdzie skorzystasz z KDR. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek:https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Zobacz również:
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny .

Więcej informacji na stronie www.rodzina.gov.pl.

Wnioski należy składać w Urzedzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, pokój nr 11.